Velkommen til PP-Tjenestens Materiellservice på Internett

Firmaet PP-tjenestens Materiellservice har i over 35 år levert utredningsmateriell, pedagogisk materiell og litteratur om pedagogiske og psykologiske tema til PP-tjenesten.
Mange skoler kjenner oss gjennom for eksempel «Kartleggingsprøver i Matematikk» og treningsopplegg for studieteknikk og lesetrening.

Veileder i arbeidet med selektiv mutisme hos barn og unge – Monografi nr. 27

Denne veilederen handler om barn og unge med tilstanden selektiv mutisme og er en revidert versjon av den første utgaven fra 2009. Revisjonen har gitt oss anledning til å rette feil og uklarheter, og vi presenterer oppdatert kunnskap både fra litteraturen og vårt kliniske arbeid. Sist, men ikke minst: Veilederens kartleggingsverktøy for snakking /kommunikasjon er forbedret og utvidet i denne utgaven.

Vi har fått tillatelse til å inkludere spørreskjemaet Social Communication Anxiety Inventory; SCAI-2006, på norsk og på originalspråket. SCAI har også vært et utgangspunkt for de tre norske skjemaene vi har laget spesielt for foreldre, barnehage og skole. Hverken SCAI eller de andre skjemaene er standardiserte, men egner seg godt både til å vurdere barnets kommunikasjon før tiltak settes i gang og for å se på eventuell endring etter gjennomførte tiltak. Skjemaene kan fritt kopieres og benyttes i den form de fremstår som vedlegg i denne veilederen.

Den forrige veilederen rettet seg primært mot det pedagogisk-psykologiske fagmiljøet (PPT), men tilbakemeldinger tyder på at den også har vært nyttig for andre instanser, som poliklinikker for barn og unges psykiske helse og kommunale psykologtjenester (lavterskeltilbud), samt foreldre og ansatte i barnehagen og skolen.

Hensikten med veilederen er å spre kunnskap om tilstanden. Vi har lagt særlig vekt på hvordan fagfolk kan utrede tause barn og bistå barnehager og skoler med tidlig veiledning og andre tiltak. Tverrfaglig samarbeid står sentralt ved selektiv mutisme. Både ved RBUP og PPT har vi fått mange henvendelser de senere år, som gjør at vi vil understreke betydningen av utredning!

Veilederen er utarbeidet av Kathe Lundahl (cand. paed., og spesialist i pedagogiskpsykologisk rådgivning) ansatt i PPT/Oslo, Beate Ørbeck (spesialist i klinisk psykologi / dr. philos.) og Hanne Kristensen (barnepsykiater / dr. med.), som begge er forskere ved RBUP Helseregion Øst og Sør.

For mer informasjon last ned informasjonsark her : Veileder informasjonsark

NYE PRODUKTER
Veileder i arbeidet med selektiv mutisme hos barn og unge – Monografi nr. 27 R
Denne veilederen handler om barn og unge med tilstanden selektiv mutisme og er en revidert versjon av den første utgaven fra 2009.

STAS – Standardisert Test i Avkoding og Staving
Å lese er å forstå. Forenklet består leseforståelse av to komponenter: Lytteforståelse og avkoding. De som har dysleksi har primært store vansker med ordavkoding og staving. STAS måler hvor godt et barn avkoder og staver i forhold til jevnaldrende og eldre og yngre barn. STAS kan brukes og er normert fra slutten av 2. klasse og ut ungdomsskolen. Det er detaljerte normer for alle prøver og delprøver. Elevenes fremgang i avkoding og staving følges på samme prøve i forhold til normer og klassetrinn. Testresultatene kan gi en profil over sterke og svake sider i avkodings- og staveferdighet.

For mer informasjon last ned informasjonsark her : STAS informasjonsark

STAS-REGNEARK

– Forenkle bruken av STAS slik at man slipper å sjekke i tabeller og foreta utregninger
– Gi bilde over STAS-screeningindeks og staveferdighet på aktuelt klassetrinn
– Gi en oversiktlig profil over sterke og svake sider av elevens avkodingsstaveferdighet.

STAS og Tempolex av Elsebet Skaar og Jan E. Klinkenberg

Tempolex er et dataprogram som sikter på innlæring og automatisering av avkoding, delferdigheter i avkoding og leseflyt. Programmet består av en omfattende katalog av ordlister og tekster som er tilpasset forskjellige nivåer og vansker i avkoding og delferdigheter i avkoding. Tempolex bygger på funn fra nyere leseforskning – bl.a. at grunnleggende leseopplæring bør foregå med en lydmetode supplert med trening i fonembevissthet og at repetert lesing og presisjonsopplæring bør brukes til øving av automatisering og flyt. STAS og Tempolex bygger på de samme empiriske og teoretiske funn om utvikling av avkodingsferdighet og delferdigheter i avkoding. STAS avslører svikt i ferdigheter og delferdigheter i barnets avkodingsvansker. Tempolex inneholder øvelser som hjelper eleven til å lære og automatisere disse ferdighetene. STAS og Tempolex brukt sammen er derfor særlig godt egnet til å planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning og spesialundervisning.

For mer informasjon last ned informasjonsfolder her: STAS og Tempolex informasjonsfolder

Jeg er en problemløser – Førskole og de første skoleårene – Selges nå med 50% avslag
Ved å følge programmet JEEP, Jeg-Er-En-Problemløser, kan barn, helt fra fire års alder, lære hvordan de kan løse problem og konflikter som de ofte kommer opp i med venner, lærere eller familie. Barna lærer å utforske alternative løsninger og konsekvensene av disse, og til å ta hensyn til andres følelser.

Elevens selvrapport
Et instrument til enkel og systematisk kartlegging av elevens subjektive forståelse av egen livssituasjon.

KARTLEGGINGSPRØVER I MATEMATIKK

Prøveserien består av i alt 8 prøver, som har fått betegnelser fra M2 til M9. Til serien hører 3 lærerveiledninger,- en for prøvene på småskoletrinnet (M2 og M3), en for prøvene på mellomtrinnet (M4, M5, M6 og M7) og en for prøvene på ungdomstrinnet (M7, M8 og M9).

I forbindelse med Kunnskapsløftet har det skjedd endringer i læreplanen for matematikk. Det er nå sentralt bestemte kompetansemål som skal nås ettere 2.,4.,7. og 10 årstrinn. Mellom disse trinnene kan innholdet i undervisningen legges opp forskjellig fra skole til skole.

M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter læreplanen før Kunnskapsløftet. Det kan derfor hende at elevene ikke har fått undervisning i alle de aktuelle emnene før prøven brukes på ett gitt klassetrinn. Større lokal fleksibilitet gjør det også vanskelig å lage absolutte normer på årstrinn-nivå. Vårt råd er at læreren eller skolen vurderer om det er oppgaver i prøven som bør utgå i en aktuell klasse fordi stoffet ikke er gjennomgått.

Når en tar hensyn til disse forholdene vil M-prøvene fortsatt være gode til kartlegging av nivået på matematikk-kunnskap blant elever.